งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (cooperative education)


วัตถุประสงค์สหกิจศึกษา

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ภายใต้ความร่วมมือและการดูแลระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงาน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับบุคลากรในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
6. เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน
7. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้คัดเลือกบุคลากรที่ต้องการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน
9. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
10. เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

อบรมเสริมอะไรบ้าง ?

ทักษะต่าง ๆ ที่ต้องพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเต็มการทำงาน พร้อมเสมอเมื่อเจอปัญหาเมื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ และการนำเสนองาน

85%

กระบวนการวิธีวิจัยโครงงานสหกิจศึกษา

95%

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร

80%

การใช้เครื่องใช้สำนักงานระบบสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน

90%

ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

90%

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นางสาวทิวา ไพรเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิชิตชัย ศิริโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป