Download


ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาหลังจากผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมแล้วนักศึกษาต้อง Down load เอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนไปสถานที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 • สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

  - สสว.-สก.01/1 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสหกิจ

  - สสว.-สก.01/2 ใบขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

 • สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget.

 • สำหรับสถานประกอบการ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget.